Skip to content Skip to footer

X5PRO (2023)

฿12,900

จักรยานเสือภูเขา TRINX รุ๋น X5PRO

เฟรมอลูTRI-BUTTED ลอ้ 29” ซ่อนสาย/ โชค้ลมลอ็คไดม้ีรีโมท ช่วงยบุ 100 mm.
ชิฟเตอร/์ตีนผีSHIMANO DEORE 1X10 สปีด / เบรคดิสกน์้ ามนั SHIMANO MT200 / ยาง 29×2.1
จานหนา้ PROWHEEL 36T*175L / เฟือง 11-42T / ดุม FORMULA ดบัเบ้ิลซีลแบร่ิง
สเต็ม/แฮนด/์หลกัอาน อลัลอย

SKU: TRINX X5PRO (2023) Category: Tags: , , , Product ID: 10954

Description

จักรยานเสือภูเขา TRINX รุ๋น X5PRO

เฟรมอลูTRI-BUTTED ลอ้ 29” ซ่อนสาย/ โชค้ลมลอ็คไดม้ีรีโมท ช่วงยบุ 100 mm.
ชิฟเตอร/์ตีนผีSHIMANO DEORE 1X10 สปีด / เบรคดิสกน์้ ามนั SHIMANO MT200 / ยาง 29×2.1
จานหนา้ PROWHEEL 36T*175L / เฟือง 11-42T / ดุม FORMULA ดบัเบ้ิลซีลแบร่ิง
สเต็ม/แฮนด/์หลกัอาน อลัลอย

SPECIFICATION

Bike Type